مبلمان اداری ایده‌آل

مبلمان اداری ایده‌آل

مقدمه

امـروزه در کشـورهای پیشـرفته جهـان بـرای شناسـاندن وضعیـت بدنــی صحیــح بــه مــردم، برنامه ریزی‌هــای جامــع و دقیقــی بــه عمـل آمـده اسـت. طـوری کـه صاحبـان صنایـع، فروش مبل و سـازندگان مبلمان و وسـایل مـورد نیـاز مـردم، یکـی از وجـوه برتـری خـود را رعایـت اســتانداردهای علمــی پیرامــون وضعیــت بدنــی انســان می‌داننــد.

مبـلمان بخشی از اجـزاء تشـکیل دهنـده محیـط کاری و شــخصی هــر انســان می‌باشــد. بــرای این‌کــه بــدن بتوانــد بــه درسـتی اسـتراحت کنـد، لازم اسـت مبلمـان چیـزی فراتـر از محلی برای نشســتن هست. آســایش طولانی مــدت در هنــگام نشســتن، منـوط بـه وجـود یـک طراحـی ارگونومـی صحیـح اسـت.

مبلمان اداری ایده‌آل

 

نحوه طراحی مبلمان

مبلمـان بایـد بـه گونـه‌ای طراحـی شـود کـه احسـاس راحتـی و آرامـش را از همــان لحظــه نشســتن تــا هــر زمــان کــه لازم باشــد بــه بــدن و روح القــا کنــد. پــس بــر روی مبلمانــی باید نشســت کــه بـر اسـاس اصـول ارگونومـی طراحـی شـده است و بـه سـفارش کاربـر تغییــر یافتــه باشــد. عــلاوه بــر راحتــی ماهیچه‌هــا، جریــان خـون در بـدن گـردش بهتـری داشته باشد. بـه واسـطه وجـود پشـتی مناسـب کـه بـا ظرافـت تمـام متناسـب بـا شـکل سـتون فقـرات در زاویـه صحیـح طراحـی شـده است، ماهیچه‌هـای پشـت بـه درسـتی اســتراحت کننــد.

طراحــی و ســاخت چنیــن محصــول منحصــر به‌فـردی ترکیبـی اسـت از اصـول سـاخت مبلمـان سـنتی، تلفیـق هنـر و تکنولـوژی و نیـروی متخصـص و آشـنا بـا اصـول طراحـی مبتنــی بــر ارگونومــی و نیــاز مشــتریان. بعضــی از مبــل‌هــا وقتـی کـه روی آن می‌نشـینید، احسـاس آرامـش و راحتـی نمی‌کنید، انگار آدم را پــس می‌زنــد. بــه دلیــل رعایــت نکــردن اســتانداردهای لازم در هنــگام ســاخت و عــدم توجــه بــه مســائل ارگونومــی و ابعــاد انســانی اســت. در طراحــی انــواع مبلمــان روش‌هــای اســتاندارد از نظــر انــدازه و ابعــاد انســانی تدویــن نشــده باشد و ایــن طراحــی مســتلزم تجزیــه و تحلیــل درســت از ابعــاد انســانی زنــان و مــردان است.

پارامترهـای اساسـی از ابعـاد بدنـی آنتروپومتریکـی متناسـب بـا ابعـاد مبلمـان راحتـی کـه بر اسـاس اسـتاندارد اندازه‌گیری شـده است، عبارتنـد از: وزن، ارتفـاع نشـیمنگاه، پهنـای نشـیمنگاه، عمق نشیمنگاه، ارتفـاع پشـتی، پهنـای پشـتی، فاصلـه تکیـه‌گاه سـاعد، تعییـن برآمدگـی پشـتی در ناحیـه کمـر و سـطح نشیمنگاه. در ایـن بررسـی صـدک پنجاهـم در نظـر گرفتـه شـد کـه 23 سـانتی‌متـر می‌شـد.

مبلمان اداری ایده‌آل

 

بررسی پارامترهای مهم

 

مقایسه ابعاد انسانی

بــه دلیــل این‌کــه امــکان ســاخت مبــل راحتــی بــرای مصــرف کننـدگان بـه صـورت تفکیـک جنسـیتی امـکان‌پذیـر نمـی‌باشـد. بنابرایـن بـرای اسـتفاده از داده‌هـا در طراحـی، داده‌هـا بـه صـورت تلفیقــی مــورد تجزیــه و تحلیــل آمــاری قــرار می‌گیرنــد. برآینــد حاصـل از ادغـام دارای توزیـع مناسـبی بـاشد و انحرافـات از حالـت طبیعــی آن ناچیــز اســت کــه می‌تــوان از آن چشــم‌پوشــی کــرد، در طراحــی‌هایــی کــه بــرای گــروه خاصــی صــورت می‌پذیــرد.

 

تناسب تکیه‌گاه ساعد با ابعاد انسانی

دســته‌های مبــل بایســتی دارای شــیب داخلــی بــاشد و به گونــه‌ای طراحـی شـود که افـراد بـا انـدازه قـد متفـاوت بتواننـد دسـت خـود را در زاویـه مناسـبی بـر روی آن قـرار دهنـد.

 

تناسب پهنای نشیمنگاه با ابعاد انسانی

بـرای امـکان حرکـت آزاد بر روی نشیمنگاه و همچنیـن در نظـر گرفتـن لبــاس حداقــل 50 ســانتی‌متــر در نظــر گرفتــه می‌شــود. در تعییـن انـدازه پهنـای پشـتی اسـتفاده از صـدک 95 شـاخص‌هایـی همچـون فاصلـه دو آرنـج، پهنـای آرنـج، آرنـج و یـا پهنای سرشـانه، جمعیـت مصـرف‌کننـده مناسـب‌تریـن مقـدار اسـت.

طبـق ایـن بررسـی و بـا توجـه بـه نتایـج به‌دسـت آمـده پهنـای نشیمنگاه پـس از تصحیـح برابـر بـا 57 سـانتی‌متـر در نظـر گرفتـه می‌شود.

 

تناسب عمق نشیمنگاه با ابعاد انسانی

اگـر عمـق نشـیمنگاه از طـول کفـل _ فضـای رکبـی یـا فاصلـه بیـن پشـت زانـو تـا کفـل بیشـتر باشـد شـخص نمـی‌توانـد بـدون وارد کـردن فشـار بـه پشـت زانوهـای خـود بـه طـور مؤثـر از پشـتی نشـیمنگاه اسـتفاده کنـد.

همچنیـن برخاسـتن و نشسـتن مشـکل‌تــر می‌گــردد؛ طبــق نتایــج به‌دســت آمده، ایــن انــدازه بــر اســاس صدک‌هـای پنجـم فاصلـه بیـن زانـو و پشـت زانـو تـا کفـل، پـس از تصحیـح برابـر بـا 48 سـانتی‌متـر در نظـر گرفتـه می‌شود.

مبلمان اداری ایده‌آل

 

انتخاب نهایی مبلمان

بــا مقایســه داده‌هــای آنتروپومتــری جامعــه آمــاری بــا داده‌هــای آنتروپومتریکـی دیگـر کشـورها پـی بـه وجـود اختلـاف انـدازه‌هایـی خواهیـم بـرد کـه ناشـی از اختلافـات اندامی در قومـیت‌ها  و نژادهای مختلف می‌باشـد. بـا توجـه بـه آن‌چـه گفتـه شـد در طراحـی‌هـا عـلاوه بـر اسـتفاده از تخمین هـای آنتروپومتریکــی مربــوط بــه گــروه مصــرف کننــده، تــا حــد امــکان بایـد از داده‌هـای بومـی اسـتفاده شـود. بـه همیـن دلیـل اسـتفاده از داده‌هـای کشـورهای دیگـر سـبب از بیـن رفتـن اصـول ارگونومیـک می‌شود و در نهایـت منجـر بـه طراحـی سـازه‌هایـی می‌گردد کـه ممکـن اسـت علـی رغـم زیبایـی، از راحتـی کم‌تـری بـر خـوردار باشـند.

مقایسـه داده‌هـای آنتروپومتـری جامعـه آمـاری 35_25 سـال زنـان و مـردان بـا یک‌ دیگـر نیـز نشـان داد کـه زنـان و مـردان نیـز مشــخصه‌های آنتروپومتریکــی متفاوتــی دارنــد. تفاوت‌هــای زیــادی بیـن ابعـاد انسـانی بومـی و مبلمـان موجـود در بـازار وجـود دارد. آرکا با فروش صندلی و مبلمان اداری ایده‌آل کوشیده است تا با طراحی بی‌نظیر خود مبلمانی با بالاترین کیفیت و مطابق استاندارد برای شما تولید کند.

 

 

سخن پایانی

مبلمان اداری ایده‌آل از مهم‌ترین عناصر در محیط کاری هستند که باید با آگاهی کامل خریداری شوند. این‌گونه، افراد از لحاظ فیزیکی آسیب نمی‌بینند و با تمرکز و راحتی بیشتری به کار خود می‌پردازند. برای راهنمایی و مشاوره بیشتر با کارشناسان گروه آرکا می‌توانید از طریق شماره‌های تماس یا اینستاگرام آرکا اقدام نمایید.

اشتراک گذاری پست

مطالب پیشنهادی

غرفه سازی

طراحی غرفه نمایشگاهی

طراحی غرفه نمایشگاهی طراحی غرفه نمایشگاهی در غرفه سازی یک کار تخصصی می باشد که باید نکات مهمی مورد توجه قرار بگیرند. به عنوان مثال

ادامه مطلب »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب‌ها
آرکا (8) اصول طراحی اداری (19) انواع دکوراسیون اداری (32) بازسازی (20) بازسازی خانه (19) بازسازی داخلی (16) بازسازی داخلی ساختمان (12) بازسازی ساختمان (44) بازسازی ساختمان قدیمی (14) ترفند های دکوراسیون اداری (10) دکوراسیون (40) دکوراسیون اداری (71) دکوراسیون اداری شیک (13) دکوراسیون اداری مدرن (22) دکوراسیون اداری کلاسیک (12) دکوراسیون داخلی (108) دکوراسیون داخلی مدرن (9) دکوراسیون طراحی داخلی (53) طراحی اداری (34) طراحی داخلی (83) طراحی داخلی ساختمان (16) طراحی دکوراسیون آشپزخانه (9) طراحی دکوراسیون اداری (34) طراحی دکوراسیون تجاری (12) طراحی دکوراسیون خانگی (28) طراحی دکوراسیون داخلی (97) طراحی ساختمان (20) طراحی غرفه (14) طراحی غرفه نمایشگاهی (13) طراحی ویلا (10) طراحی پارتیشن (8) طراحی پارتیشن بندی اداری (8) غرفه سازی (19) غرفه نمایشگاهی (9) قوانین قرارداد مشارکت در ساخت (8) مدیریت پیمان (11) مزایای مشارکت درساخت (7) مشارکت درساخت (10) مشارکت در ساخت بنا (10) مشارکت درساخت چیست (7) پارتیشن (9) پارتیشن اداری (16) پارتیشن اداری شیشه ای (8) پارتیشن بندی (10) پارتیشن بندی اداری (14)
ارسال پیام
اگر سوالی دارید ما 24 ساعته آنلاین هستیم
گروه معماری آرکا
سلام دوست عزیز🤚
هر سوالی داری بپرس ما همیشه آنلاین و پاسخگوی سوالات شما هستیم. 🙏