نمونه قرارداد مدیریت پیمان

نمونه قرارداد مدیریت پیمان

مقدمه

قرارداد مدیریت پیمان یکی از رایج ترین و شناخته ترین قراردادها در ساخت و ساز می باشد و  مزایای مدیریت پیمان را نمیتوان کتمان کرد.. آگاهی داشتن از نحوه تنظیم این گونه قراردادها و مفاد آن یک نکته مثبت محسوب می شود. در این مقاله به نحوه تکمیل این قراردادها پرداخته ایم و در مورد بندهای مربوط به آن توضیحاتی را  ارئه داده ایم. همچنین نمونه ای از قرارداد مدیریت پیمان را قرار داده ایم تا به صورت ملموس تری مفاهیم آن را درک کنید.

قرارداد مدیریت پیمان چیست؟

قراردادی که به موجب آن کارفرما، مدیریت اجرای یک پروژه را با شرایط معینی، با مبلغ مشخصی و در مدت معینی به یک شخص حقیقی یا حقوقی واگذار می کند. این قراردادها دارای سه رکن اصلی کارفرما، پیمانکار و مشاور می باشند. در واقع مسئولیت ها میان این سه رکن تقسیم بندی می شوند.  توضیحات بیشتر را در مقاله مدیریت پیمان چیست میتوانید بخوانید.

کافرما کیست؟

کارفرما، شخصی است که هزینه های ساخت و ساز را تامین می کند و در واقع مالک پروژه می باشد.

پیمانکار کیست؟

پیمانکار، شخصی است که مسئولیت مدیریت تمام و یا بخشی از اجرای عملیات پروژه را بر عهده دارد.

مشاور کیست؟

مشاور، شخصی است که نظرات و خواسته های کارفرما را به پیمانکار در قالب نقشه و مطالب اجرایی انتقال می دهد. همینطور بررسی می کند که آیا این نظرات و خواسته ها به طور مطلوب قابلیت اجرایی دارند.

نحوه تنظیم قرارداد مدیریت پیمان را شرح دهید و شامل چه بندهایی می شود؟

 1. پروژه : در واقع همان اسم قرارداد می باشد که باید به طور دقیق تعیین شود. بدین معنی که باید با محتوا و مفاد قرارداد همخوانی داشته باشد.
 2. طرفین مدیریت پیمان ساخت: مشخصات طرفین قرارداد، کارفرما و مدیر پیمان باید به طور دقیق طبق شناسنامه درج شود و رابطه طرفین با یکدیگر مشخص گردد.
 3. مشخصات مشاور قرارداد: مشخصات شخص مشاور باید به طور کامل قید شود.
 4. مشخصات ناظر قرارداد: مشخصات مهندس ناظر که از سوی نظام مهندسی معرفی شده است باید در این قسمت درج گردد.
 5. موضوع قرارداد: موضوع در ارتباط با خدماتی است که باید ارائه شود. موضوع قرارداد با توجه به خدمات و فعالیت ها می تواند مختصر و کوتاه یا مفصل و مشروح باشد. می توان جزئیات کامل فعالیت ها را تحت عنوان شرح کار به طور دقیق درج کرد و به قرارداد پیمان ضمیمه کرد.
 6. مشخصات و محل اجرای پروژه : مکان دقیق پروژه باید با ذکر آدرس و مشخصات آن در قرارداد قید شود.
 7. تابعیت قرارداد : باید مشخص شود که قوانین و مقراراتی که بر این قرارداد حاکم است از کدام کشور تبعیت می کند.
 8. مشخصات کلی سازه جدید التاسیس: باید تمام جزئیات مربوط به پروژه از قبیل تعداد طبقات، متراژ، نوع کاربری و غیره در قرارداد به طور واضح قید گردد.
 9. زمانبندی و مدت قرارداد: در این بخش مدیر پیمان تاریخ و هزینه هر مرحله از اجرای پروژه و همینطور تاریخ تکمیل پروژه را تعیین می کند و با توافق کارفرما به طور واضح و شفاف در قرارداد درج می گردد. تاریخ ها باید به طور دقیق نوشته شوند. علاوه بر این، مبلغ دستمزد مدیر پیمان برای هر مرحله به صورت درصدی مشخص می گردد.
 10. تخلفات ساختمان: در این بخش تعیین می شود که مسئولیت تخلفات مربوط به اجرای عملیات پروژه و همینطور منطبق نبودن آن با نقشه اجرایی پروژه بر عهده چه شخصی می باشد.
 11. مبلغ قرارداد: دستمزد مدیر پیمان می باشد که به صورت درصدی از برآورد کل هزینه های اجرای عملیات پروژه و تامین مصالح پروژه محاسبه می گردد و باید به طور واضح در قرارداد ذکر شود.
 12. نحوه پرداخت حق بالاسری یا حق الزحمه: در این قسمت کارفرما شرایط، نحوه و زمان پرداخت دستمزد مدیر پیمان را مشخص می کند.
 13. دوره ضمانت: در این بخش مدیر پیمان کیفیت اجرایی را تا مدت زمان معینی ضمانت می کند.
 14. اضافه بنا: این بند مربوط به تصمیمات کارفرما در رابطه با اضافه کردن قسمتی به بنا می باشد.
 15. وظایف و تعهدات طرف اول ( کارفرما ): تمامی وظایفی که بر عهده کارفرما می باشد باید به طور مبسوط و کامل در قرارداد ذکر گردد.
 16. وظایف و تعهدات طرف دوم ( مدیر پیمان ): کلیه مسئولیت ها و وظایف مدیر پیمان باید با تمام جزئیات به طور کامل در قرارداد قید شود.
 17. وظایف و تعهدات ناظر: در این بند وظایف و تعهدات مهندس ناظر پروژه مشخص می گردد که توسط کارفرما به مدیر پیمان معرفی می گردد. در صورت تغییر مهندس ناظر باید کارفرما این موضوع را به مدیر پیمان اطلاع دهد و مهندس ناظر جدید را معرفی نماید.
 18. شرایط و آثار قرارداد و افزایش قیمت: شرایط مربوط به افزایش قیمت ملک، مصالح و غیره و اثر آن بر روی قرارداد مشخص می گردد که باید به توافق کارفرما و مدیرپیمان برسد. کارفرما باید از تمامی امور آگاه باشد که در مراحل اجرای پروژه صورت می گیرد.
 19. حدود اختیارات ومداخله کارفرما در اجرا: در این بخش مشخص می گردد که کارفرما تا چه حد می تواند در امور مربوط به عملیات پروژه دخالت داشته باشد. و کارفرما در صورت مشاهده هر نوع قصوری از طرف مدیر پیمان باید مسئله را به صورت کتبی به مدیر پیمان تذکر بدهد.
 20. تنخواه گردان: نخستین تنخواه هنگام عقد قرارداد پرداخت می شود و زمان تنخواه های بعدی و شرایط پرداخت آن توسط کارفرما باید در این قسمت درج شود.
 21. جرائم تاخیر یا عدم اجرای تعهدات: در این بند در صورت عدم اجرای تعهدات از سوی طرفین قرارداد برای طرف خاطی جریمه در نظر گرفته می شود. علاوه بر این شرایط حق فسخ قرارداد هم مشخص می گردد.
 22. هاردشیپ یا شرایط مذاکره مجدد در شرایط قهری: در این قسمت شرایط پیش بینی نشده در نظر گرفته می شود که ممکن است که در هنگام اجرای عملیات پروژه رخ دهد.
 23. حوادث غیرمترقبه ( فورس ماژور ): باید مشخص شود که در صورت بلایای طبیعی و سایر حوادث چه شرایطی بر عملیات اجرای پروژه حاکم می شود.
 24. مرجع حل اختلاف: طرفین قرارداد می توانند شخصی را به عنوان داور تعیین کنند که در هنگام اختلاف نظر به او مراجعه کنند. داور باید مورد توافق هر دو طرف قرارداد باشد.
 25. نحوه تشکیل جلسات داوری و صدور رای: در این بند شرایط مربوط به جلسه های داوری مشخص می گردد و همچنین مدت زمانی که داور باید رای را به طرفین اعلام کند.
 26. فوت و حجر: در این قسمت باید مشخص شود که در صورت فوت هر یک از طرفین قرارداد چه کسی مسئول تصمیم گیری خواهد بود. معمولا جانشین قانونی شخص متوفی این مسئولیت را بر عهده دارد.
 27. لیست متریال: کلیه مواد و مصالحی که در عملیات پروژه به کار می رود از لحاظ جنس، نوع، مارک، تعداد و گنجایش باید در این بخش مشخص گردند.
 28. امضای طرفین: در انتها، قرارداد پیمان در دو نسخه به امضای طرفین قرارداد می رسد.

نمونه قرارداد مدیریت پیمان

 

” قرارداد مدیریت پیمان ساخت “

پروژه   …………………………..

شماره قرارداد  ……………..                                  تاریخ ……………..

این قرارداد در تاریخ ……………………… با رعایت شرایط عمومی پیمان و ماده ۱۹۰ ( یکصد و نود ) قانون مدنی بر اساس ماده ۱۰ ( ده ) قانون مذکور فی مابین طرف های ذیل منعقد می شود :

طرفین مدیریت پیمان ساخت:
 • طرف اول _ مالک(کارفرما )

آقای ……………………….. فرزند …………………… به شماره شناسنامه ……………………….. و کد ملی …………………………….. صادره از ………………….. متولد……………………….. اقامتگاه ……………………………………………… کد پستی ……………………………….. شماره تلفن ……………………….  مالک شش دانگ کامل از پلاک ثبتی ………………………

 • طرف دوم _ مدیر  پیمان ( مجری )

آقای ……………………………. فرزند ……………………….. به شماره شناسنامه ………………………. و کد ملی …………………………………… صادره از ………………. متولد ………………….. اقامتگاه ………………………………….. کد پستی ……………………… شماره تلفن …………….

تبصره ۱ : آدرس اعلامی طرفین این قرارداد اقامتگاه قانونی آن ها محسوب می گردد. مالک ( کارفرما )، مدیرپیمان ( مجری )

ناظر و مشاور متعهد می باشند هرگونه تغییر در آدرس محل سکونت خود را کتبا به اطلاع یکدیگر برسانند.

تبصره ۲ : در این قرارداد هر جا نام از طرف اول برده شده منظور مالک و یا کارفرما و هر جا نام از طرف دوم یا مدیرپیمان و پیمانکار برده شده منظور مجری می باشد.

مشخصات مشاور قرارداد:

آقای/ شرکت …………………….. فرزند ………………….. به شماره شناسنامه …………………………. و کد ملی ……………………………….. صادره از ………………..متولد ………………………..اقامتگاه: ……………………………..کد پستی ……………………… شماره تلفن: ……………………. شماره ثابت: ……………………… شماره پروانه : ………………………

مشخصات ناظر قرارداد:

آقای/ شرکت ……………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………………. و کد ملی …………………………………………. صادره از ……………… متولد ……………….. اقامتگاه …………………………………… کد پستی ……………………….. شماره تلفن ………………..شماره ثابت ……………………….شماره پروانه ………………………………….

موضوع قرارداد:

عبارت است از ساخت ملک موضوع ماده ۵ این قرارداد که مدیرپیمان متعهد است در قبال ثمنی که در این قرارداد مشخص می شود، ملک فوق را طبق ضوابط با در نظر گرفتن حداکثر منافع کارفرما با متراژ پروانه صادره از شهرداری و جزئیات آتی این قرارداد ساخته و از هر حیث آماده نماید.

کارفرما، مالک کل پروژه می باشد و مدیر پیمان وظیفه ساخت و پیگیری اداری، نصب، راه اندازی، دریافت مجوزهای لازم و یا هر چیز دیگری را نسبت به  تمام مسائل مربوط به آن دارد.

مدیرپیمان (مجری یا پیمانکار) ملزم به پیگیری تهیه نقشه های معماری، تأسیساتی، برق، سازه، پیگیری مسائل شهرداری و مدیریت اجرایی کامل تمامی عملیات های ساختمانی مربوط به ملک مورد نظر اعم از ابنیه، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، گودبرداری، آماده سازی کف گود و پایدار سازی دیواره گود، سفت کاری و دیوارکشی، انواع حفر چاه (آب، فاضلاب و ….) ، آرماتوربندی، فونداسیون، بتن ریزی، محوطه سازی، حصارکشی، اجرا اسکلت، انواع داربست، کانال و داکت کشی، تمامی عایق کاری ها، گچ کاری، کلیه سیمان کاری ها، لوله کشی، سیستم تهویه هوا، سیستم اطفاء و اعلان حریق و تمامی کارهایی که مربوط به این پروژه بوده، طبق نقشه های مصوب و تایید طرف اول، برای تکمیل، راه اندازی و تحویل پروژه می باشد.

تمامی اسناد، مدارک ، مشخصات فنی و نقشه های منضم به این پیمان که کلا به رویت و امضای پیمانکار رسیده است و جزء لاینفک آن تلقی می شود و پیمانکار بررسی های لازم را از همه لحاظ انجام داده و با اطلاع از کمیت و کیفیت آنها ، مبادرت به قبول و تعهد نموده است .

مشخصات و محل اجرای پروژه:

تمامی ۶ دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن دارای سند مالکیت به شماره چاپی …………… به پلاک ثبتی ……………………………… / …………………………… مفروز از ………………………………… / ……………………………… اصل بخش ……………………………. به متراژ …………………………. واقع در …………………………… دارای ……………………….عدد کنتور برق و ……………….. واحد آب و ………………………….. کنتور گاز می باشد. پروژه واقع در ………………………………………………….. است که به رویت مدیر پیمان رسیده و از موقعیت، وضعیت، کم و کیف آن آگاهی دارد.

کروکی وضعیت درختان با توافق طرفین به قراردادپیوست شد. هرگونه خسارت و جریمه در خصوص درختان داخل و بیرون محل اجرای پروژه تا زمان تحویل قطعی بر عهده مدیرپیمان است.

تابعیت قرارداد:

تابعیت قرارداد حاضر، ایرانی و تابع قوانین و مقررات جاریه کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد.

مشخصات کلی سازه جدیدالتاسیس:
 • تعداد ………………. طبقه، ………………….. درصد بعلاوه ………………….. متر پیشروی و ……………………………..درصد تراکم مجاز بر اساس دستور نقشه و ضوابط شهرداری که شامل:
 • ………………………… طبقه با کاربری مسکونی، ………………….طبقه با کاربری اداری و ……………….. طبقه با کاربری تجاری که در تعداد ……………… واحد به متراژ حدود …………….. متر مفید ساخته خواهد شد.
 • همکف با کاربری ……………….. باب پارکینگ / و …………………………. باب تجاری حدود ……………………… متر …………………….
 • طبقه زیر همکف با کاربری پارکینگ به تعداد …………………… باب
 • ………………………… باب انباری به متراژ ……………………………..
 • تهیه و نصب و راه اندازی تمام تجهیزات فضاهای مشاعی
 • دیگر فضاهای مورد توافق (مثل فضاهای استخر، رختشوی خانه، بالکن، سالن اجتماعات و … )

زمانبندی و مدت قرارداد:

                                     زمانبندیحق بالاسری هر مرحله ( ریال )
ردیف                  شرح  مدت (ماه)
۱اتمام اجرای سازه نگهبان وگودبرداریاز ………. تا ………..…………………
۲اتمام اجرای اسکلتاز ………. تا ………..…………………
۳اتمام سفت کاریاز ………. تا ………..…………………
۴اتمام اجرای تأسیساتاز ………. تا ………..…………………
۵اتمام سفیدکاریاز ………. تا ………..…………………
۶اتمام نازک کاریاز ………. تا ………..…………………
۷فینیشینگ و تحویل پروژه به کارفرمااز ………. تا ………..…………………
۸دوره ضمانتاز ………. تا ………..…………………
                                     جمع کل…………………

تبصره : هرگونه تاخیر در مراحل اداری که خارج از اراده ی طرف دوم بوده و ناشی از قصور ایشان نباشد، با اخذ تایید از کارفرما و داور قرارداد متناسبا به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.

تبصره: در مورد مدت اضافه شده و حق الزحمه مضاعف باید توافق جدیدی صورت گیرد.

تبصره: اگر پروژه در دوره تعیین شده تمام نشود، مدیر پیمان به مدت …………….ماه باید بابت هر روز تاخیر مبلغ ……………………………. ریال به کارفرما خسارت پرداخت کند و پس از این …………….. ماه، کارفرما حق فسخ قرارداد را بصورت یکطرفه خواهد داشت.

مراحل زمانبندی جدول بالا در بند زیر شرح داده می شود:
 • مرحله اول اتمام اجرای دیوارکشی، حفر چاه آب و فاضلاب، گودبرداری و اجرای سازه نگهبان که در جدول زمانبندی (جدول بالا) تحت عنوان اتمام سازه نگهبان و گودبرداری ذکر شده است.
 • مرحله دوم اتمام اجرای فونداسیون و اسکلت تمامی طبقات که در جدول زمانبندی (جدول بالا) تحت عنوان اتمام اسکلت ذکر شده است.
 • مرحله سوم اتمام اجرای تمامی سقف ها، تیغه چینی ها و دیوارکشی ها که در زمانبندی (جدول بالا) تحت عنوان اتمام سفت کاری ذکر شده است.
 • مرحله چهارم اتمام اجرای تأسیسات، برق کشی، سیستم گرمایشی و سرمایشی، لوله کشی، انشعابات برق، آب، تلفن و گاز که در جدول زمانبندی (جدول بالا) تحت عنوان اتمام تاسیسات ذکر شده است.
 • مرحله پنجم اتمام اجرای کف سازی ساختمان و محوطه، گچ کاری و سیمان کاری که در جدول زمانبندی (جدول بالا) تحت عنوان اتمام سفیدکاری ذکر شده است.
 • مرحله ششم اتمام اجرای سنگ کاری، کاشی کاری، نصب پنجره ها، محوطه سازی و نمای ساختمان که در جدول زمانبندی (جدول بالا) تحت عنوان اتمام نازک کاری ذکر شده است.
 • مرحله هفتم اتمام، اجرا، نصب و راه اندازی درب ها، شیرالات، پرده ها، کابینت ها و کمددیواری ها، کنتورها، کلید و پریزها، چراغ ها، کولرها و تمامی مواردی که کارفرما از پروژه بعنوان یک پروژه کامل یاد کند و در جدول زمانبندی (جدول بالا) تحت عنوان فینیشینگ و تحویل ذکر شده است.
 • مرحله هشتم مدیر پیمان می بایست تمامی ایرادات، نواقص و مشکلات پروژه را رفع و رضایت کامل کارفرما را جلب کند.

تخلفات ساخت :

مسئولیت کامل هرگونه تخلف در اجرا و عدم تطابق اجرا با نقشه های اجرایی بدون هماهنگی با کارفرما، بعهده مدیر پیمان است.

مبلغ قرارداد:

مبلغ قرارداد برای انجام موضوع ماده ۴ جمعا …………………. ریال (به حروف)/ ……………………… درصد از کل هزینه های پروژه بابت حق الزحمه یا حق بالاسری توسط کارفرما به مدیرپیمان پرداخت می شود. شرایط پرداخت و نحوه و زمان پرداخت این مبلغ در ماده ۱۱ توضیح داده شده است.

( در قراردادهای مدیریت پیمان، مبلغ قرارداد می تواند درصدی از هزینه های پروژه به عنوان حق بالاسری یا حق الزحمه در نظر گرفته شود. )

تبصره: حق الزحمه طرف دوم عین مبلغ کل قرارداد بوده و پرداخت مالیات و کسورات قانونی که به آن تعلق می گیرد به عهده مدیرپیمان می باشد.

نحوه پرداخت حق بالاسری یا حق الزحمه

مبلغ ……………………………….. ریال بر اساس پیشرفت پروژه و مراحل زمانبندی جدول ماده ۸ پرداخت می شود.

تبصره: کارفرما پس از تأیید اتمام هر مرحله، برای پرداخت حق بالاسری اقدام خواهد نمود.

کارفرما  بعد از اتمام هر مرحله از زمانبندی ……………………روز فرصت پرداخت حق بالاسری دارد و پس از آن تا …………………………. روز باید بابت تاخیر در انجام تعهد ……………………. ریال به مدیرپیمان خسارت پرداخت کند.

مدیرپیمان پس از این مدت با تایید داور قرارداد، حق فسخ بصورت یکطرفه خواهد داشت.

مدیرپیمان باید پس از اتمام هر مرحله از برنامه زمانبندی، این موضوع را بصورت کتبی به کارفرما اعلام کند. درصورت عدم حضور کارفرما برای تحویل می بایست تا مدت ……………… روز خسارتی به مبلغ  ………………… ریال به طرف مقابل پرداخت کند. پس از گذشت ……………….. روز مدیرپیمان حق فسخ قرارداد را بصورت یکطرفه خواهد داشت.

دوره ضمانت:

بعد از تکمیل پروژه، مدیرپیمان تا ……………… ماه مسئولیت تمامی خرابیات و ایرادات پروژه را بر عهده دارد.

اضافه بنا:

هرگاه کارفرما تصمیم به ساخت اضافه بنا و تغییرات اساسی بگیرد، تا قبل از اتمام مرحله سفت کاری، می تواند از طرف دوم درخواست کند و مدیرپیمان ملزم به اجرا آن بوده و باید در زمان تحویل پروژه، آن هم تکمیل شده باشد.

تغییرات جزئی یا تغییر سلیقه کارفرما، مقدم به نقشه ها بوده و لازم الاجرا است.

وظایف و تعهدات طرف اول ( کارفرما )

 • پرداخت تمامی هزینه های ساخت و دستمزد پیمانکاران، کارگران، نگهبان،اجاره و خرید مصالح به عهده کارفرما است. ( در هر قرارداد متفاوت است )
 • کارفرما متعهد است ظرف ………………….. روز از تاریخ امضای این قرارداد مبلغ تنخواه گردان را به مدیر بپردازد.
 • کارفرما همکاری های لازم را از قبیل دادن وکالتنامه(کاری، مدت دار و با حق عزل)، معرفی نامه و غیره جهت معرفی مدیرپیمان به منظور اخذ انشعابات آب، برق، گاز، تلفن و غیره و مراجعه به شهرداری، استانداری، شورایاری و تمامی ارگان ها و سازمان هایی که مربوط به مسئله ساخت پروژه می شود را متناسب با برنامه زمانبندی و حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ درخواست مدیرپیمان به عمل آورد.
 • کارفرما متعهد است محل اجرای ساختمان را بدون متصرف و معارض طی صورت جلسه کتبی بعد از امضاء قرارداد تحویل مجری دهد .
 • کارفرما متعهد است پروانه ساختمانی و نقشه­های جدید طراحی شده و سایر مدارک و اسناد مرتبط با پروژه را نهایتا تا یک ماه بعد از امضاء قرارداد اخذ و نسخه ای از آنها را به مجری تحویل دهد.
 • کارفرما متعهد است بعد از اتمام هر مرحله، طبق جدول زمانبندی نهایتا تا ……….. روز حق الزحمه مدیرپیمان را پرداخت کند.
 • در طول مدت قرارداد، هرگاه طرف اول تصمیم به فروش کامل یا بخشی از پروژه را بگیرد، طرف اول باید تا مرحله …………………………. با مدیر پیمان تسویه کند.

وظایف و تعهدات طرف دوم ( مدیرپیمان )

مجری قبل از انعقاد قرارداد از محل اجرای ساختمان بازدید کرده و تمام اسناد و مدارک و نقشه ها را ملاحظه نموده و از موقعیت، نوع کار، وضعیت آب و هوا، امکان اجرای کار در  فصل های مختلف سال، انواع مصالح و تجهیزات و ماشین آلات و امکانات نیروی انسانی ماهر در بازار کار، آگاهی کامل داشته و با توجه به اطلاعات مذکور در زمینه موضوع قرارداد تعهدات زیر را تقبل نماید:

 • مدیرپیمان اقرار می نمایند از افراد ممنوع المعامله نیست.
 • طرف دوم موظف به اجرای موضوع قرارداد بوده و باید به طور تمام و کمال پروژه را طبق نقشه های ارائه شده توسط کارفرما و در نظر گرفتن نظرات وی تحویل نماید.
 • در صورت ملاحظه مغایرت بین نقشه های اجرایی یا عدم رعایت اصول فنی در آنها بلافاصله موضوع را به مهندس طراح، ناظر و کارفرما اعلام نماید .
 • تجهیز کارگاه ساختمانی توسط مدیرپیمان انجام پذیرد.
 • مدیرپیمان عملیات اجرایی را پس از امضاء قرارداد مطابق برنامه زمانبندی شروع نماید.
 • مدیرپیمان تمامی عملیات اجرایی را بر اساس نقشه های ارائه شده از سوی کارفرما اجرا کند.
 • مدیرپیمان بین پیمانکاران هماهنگی لازم را ایجاد نماید.
 • مدیرپیمان باید تقدم و تأخر منطقی بین اقلام کار را تعیین کند.
 • مدیرپیمان می بایست تأییدیه های لازم را از مهندس ناظر در چارچوب ضوابط مربوط اخذ کند.
 • مدیرپیمان باید عملیات ساخت مطابق با قرارداد را به وسیله افراد متخصص و با تجربه و دارای صلاحیت انجام دهد.
 • قبل از شروع هر مرحله از زمان بندی پروژه، مدیرپیمان باید برآورد هزینه آن مرحله، تجهیزات لازم، مصالح موجود و استاندارد و غیره را به کارفرما ارائه دهد.
 • مدیرپیمان باید نیروی انسانی ماهر مورد نیاز کارگاه را تهیه یا تأیید کند و تا زمانی که مقررات دولتی اجازه نمی دهد، از استخدام کارگران خارجی خودداری کند.
 • مدیرپیمان می بایست نظرات ناظر و کارفرما را بر اساس نقشه های موجود به طور کتبی تأیید نماید و با امضای این قرارداد، شرایط عمومی ساخت و مفاد ذکر شده در قرارداد را رعایت نماید.
 • مدیرپیمان کلیه مقررات مربوط به نحوه تخلیه مصالح، استفاده از علائم راهنمایی، خطر و وسایل حفاظتی در کارگاه را رعایت و کنترل نماید.
 • حق واگذاری کل یا بخشی از قرارداد را به دیگران ندارد.
 • مدیر پیمان امین و امانتدار کارفرما بوده و هر گونه عملی که خلاف این موضوع را اثبات کند، قرارداد بصورت یک طرفه با رای داور قابل فسخ است.
 • مدیرپیمان در تهیه و یا تأیید صورت وضعیت ها و یا صورت هزینه ها دقت و رعایت امانت را بنماید.
 • پس از آنکه عملیات موضوع قرارداد تکمیل و کار آماده تحویل و بهره برداری شد، مدیرپیمان مراتب را حداقل یک هفته قبل به طور کتبی به ناظر و کارفرما اعلام می دارد.
 • پس از تعیین روز تحویل توسط مجری با حضور ناظر هماهنگ کننده، مدیرپیمان، کارفرما و مشاور، کار طی صورتجلسه ای تحویل کارفرما می شود.

وظایف و تعهدات ناظر:

 • شخص حقیقی یا حقوقی با صلاحیت نظارت بر ساختمان در یک یا چند رشته از رشته های اصلی و مرتبط موضوع قانون می باشد که توسط کارفرما به مدیرپیمان معرفی می شود و بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه اجرا پروژه که خود به لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها، مقررات ملی ساختمان و محاسبات فنی منضم به آن نظارت می نماید .
 • کارفرما، می بایست ناظر پروژه را حداکثر تا …………..روز از امضای این قرارداد به مدیرپیمان معرفی کند و چنانچه بعدا به هر دلیل ناظر تغییر کند، کارفرما موظف است حداکثر ظرف …….. روز مهندس ناظر جدید را کتبا به مجری معرفی نماید. درصورت عدم انتخاب ناظر توسط کارفرما در زمان امضا قرارداد و تاخیر در معرفی ایشان به مدیرپیمان، تمامی عواقب ناشی از این کار بر عهده کار فرما است.
 • بر اساس شرح خدمات مهندسان ناظر رشته های ساختمان، مسئول هماهنگی بین طرفین قرارداد (کارفرما و مدیرپیمان) و ملزم به رعایت قوانین حاکم در اجرا یک ساختمان یا مجتمع ساختمانی و ارسال گزارش های مرحله ای به شهرداری و سایر مراجع ذی ربط می باشد .
 • ناظر، مسئولیت نظارت بر نحوه صحیح ساخت و هماهنگی طرفین در این پروژه را بر عهده دارد.
 • هرگاه هرگونه تخلف، سهل انگاری، عدم اجرای صحیح در پروژه رخ دهد، ناظر پس از مدیرپیمان باید جوابگو باشد و خسارت وارده شده را به کارفرما پرداخت کند.

شرایط و آثار قرارداد و افزایش قیمت

 • کارفرما مالک کل زمین و پروژه بوده و باید در جریان تمامی امور قرار گیرد و به تایید وی برسد.
 • کل هزینه‌های ساخت‌ و ساز در مبلغ پرداختی به مدیرپیمان(مجری پروژه) هیچ تأثیری ندارد و بدون تایید کارفرما، مبلغ حق الزحمه مدیرپیمان شامل هیچ افزایش مبلغی نمی شود.
 • نوسانات قیمت ملک و هزینه‌های ساخت شامل: مصالح، دستمزد و غیره در آینده (از زمان قرارداد تا تحویل نهایی) هیچ گونه تأثیری در مفاد و توافق‌های انجام گرفته در این قرارداد نخواهد داشت.
 • طرفین با امضاء این قرارداد خیار غبن فاحش و خیار تدلیس را از خود سلب نمودند.
 • مدیرپیمان در رابطه با کلیه هزینه‌ها و خرید و اجاره تمامی مصالح و وسایل مورد نیاز برای پروژه باید قبل از هر گونه اقدامی از سه مرجع مختلف استعلام گرفته و کارفرما کتبا تایید کند.
 • تمام اکیپ های اجرایی قبل از شروع به کار در پروژه باید مورد تایید کارفرما باشند.
 • کارفرما نسبت به تمامی عملیات اجرایی پروژه هیچ‌گونه مسئولیتی نداشته و موارد تماما به عهده مجری می باشد.
 • مدیرپیمان حق هیچ گونه ادعایی در مورد مالکیت و حق انتفاع در این ملک ندارد.
 • طرف دوم در مورد موضوع قرارداد فقط مسئول ساخت،نصب، راه اندازی، تحویل پروژه و پیگیری تمامی مسائل اداری آن است و هیچ سمت دیگری ندارد.
 • تمامی هزینه های پروژه که شامل خرید مصالح، اجاره ماشین های راه سازی و ابزارالات، حق الزحمه همه ی پیمانکاران جزء و تمامی هزینه هایی که مرتبط به ساخت پروژه می باشد، برعهده کارفرما است.
 • مدیرپیمان باید پیگیری اداری پروژه که شامل مسائل مرتبط با جواز ساخت و شهرداری، شورایاری، پلیس ساختمان، اداره آب، اداره برق، اداره گاز و مخابرات(تلفن) و غیره می شود، به نحو احسن انجام دهد.

حدود اختیارات و مداخله کارفرما در اجرا

 • کارفرما اختیار دارد به طور مستمر و دائم به نحوی که موجب اختلال در امور جاری کارگاه نشود از کارگاه بازدید نماید و چنانچه موارد بی انضباطی، کم کاری، کندی یا توقف کار، حیف و میل، عدم رعایت اصول ایمنی و … رویت نماید، ایشان موظف است به طور کتبی به مجری یا پیمانکار اعلام کند. در صورتی که مدیرپیمان به نظرات مذکور توجه ننماید، خسارات ناشی از این کار بر عهده مدیرپیمان بوده و درصورت عدم توجه به تذکرات متعدد مذکور،کارفرما اختیار دارد با تایید داور، قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ کند.
 • کارفرما حق هرگونه تغییر در نقشه ها و اکیپ های اجرایی را دارد.
 • کارفرما بعد از تایید اکیپ اجرایی و انتخاب مصالح مورد نیاز هر مرحله، حق دخالت در اجرا را نداشته و فقط می تواند توسط ناظری که معرفی می کند از اجرای صحیح پروژه مطمئن شود.
 • در صورت تعطیلی و تأخیر غیر موجه یا غیبت مدیرپیمان در حین انجام پروژه به میزان بیش از ……………. روز متوالی و ……………..روز غیرمتوالی، نسبت به برنامه ی زمانبندی قید شده در ماده ۸، کارفرما می تواند پس از اعلام کتبی و الزام به انجام تعهد طرف دوم و تنظیم صورت‌جلسه وضعیت موجود جهت ادامه عملیات موضوع قرارداد اقدام نماید.
 • کارفرما ضمن حق فسخ بصورت یکطرفه، حق دریافت خسارت ناشی از تاخیر در عدم انجام تعهد مدیرپیمان به مبلغ ………………………. ریال را دارد.

تنخواه گردان:

طرف اول مبلغ ………………………… ریال به عنوان تنخواه گردان در اختیار مدیرپیمان قرار می دهد که پس از ارائه صورت هزینه ها و فاکتورهای مربوطه و تأیید مهندس ناظر , تنخواه گردان بعدی تا سقف مبلغ پرداختی محاسبه و توسط طرف اول به مدیرپیمان پرداخت می شود.

تبصره: مبلغ تنخواه گردان در هر مرحله طبق برآورد هزینه ای که مدیرپیمان به کارفرما ارائه می دهد و توافقی که مابین طرفین صورت می گیرد، است.

تبصره: برای دریافت تنخواه، مدیرپیمان می بایست صورت حساب قبلی خود را تحویل دهد و کارفرما تایید کند.

جرائم تأخیر یا عدم اجرای تعهدات:

 • در صورت تأخیر هر طرف بدون عذر موجه در انجام تعهدات خویش طبق مواعد مقرر در تمامی بندهای قرارداد، می بایست در حق طرف مقابل پرداخت نماید.
 • در صورت عدم رعایت مسائل فنی ساخت و عدم استفاده از مصالح انتخاب شده توسط طرف اول، حق فسخ برای کارفرما ایجاد می گردد.

شرایط فسخ قرارداد:

این قرارداد به غیر از موارد ذکر شده قابل فسخ نمی باشد.

هاردشیپ یا شرایط مذاکره مجدد در شرایط قهری

ادامه عملیات اجرایی حداکثر یک ماه از پایان وضعیت فورس ماژور و پس از مذاکره مجدد و توافقات حاصله و با رای داور و پس از تنظیم صورت‌جلسه کتبی انجام می گردد و مدت تعطیلی پروژه در این حالت به مدت اجرای قرارداد افزوده می شود.

در صورت بروز بیماری صعب العلاج و …….. برای طرف دوم، تصمیم گیری مجدد راجع به انجام فسخ قرارداد با حضور طرفین و داور انجام خواهد شد.

حوادث غیرمترقبه (فورس ماژور ):

طرفین در مورد حوادث قهری مانند: زلزله، سیل، شورش، جنگ و بلایای طبیعی مسئولیتی نخواهند داشت و قرارداد به حالت تعلیق درمی‌آید و مدت زمان فورس ماژور به زمان قرارداد افزوده خواهد شد.

مرجع حل اختلاف:

طبق مواد ۴۴۵ و۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در جهت حل اختلاف بین طرفین قرارداد به شرح زیر اقدام خواهد شد. آقای ……………….. به کد ملی ………………… (داور منتخب موردقبول طرفین است) به نشانی ……………………………….  به‌عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب شد که در صورت حدوث اختلاف، هریک از طرفین حق‌دارند نسبت به هریک از شرایط قرارداد، درخواست رسیدگی به اختلاف را در نشانی داور کتبا اعلام و ثبت نماید رای صادره از طرف داور منتخب، برای طرفین لازم الاجرا است. ابلاغ اوراق و کلیه مراسلات داوری به طرفین با اظهارنامه به نشانی قراردادی، معتبر است. در این خصوص قرارداد داوری جداگانه ای به شماره ی ………………….. مابین طرفین قرارداد منعقد گردیده است.

تبصره ۱: اگر داور فوت نموده یا از قبول داوری سرباز زند شرط داوری کان لم یکن گردیده و حق مراجعه به مراجع قضایی برای طرفین محفوظ می باشد.

نحوه تشکیل جلسات داوری و صدور رأی : داور مرضی الطرفین با ملاحظه تقاضای متقاضی داوری و دریافت پاسخ طرف مقابل حداکثر ………….. روز از تاریخ ابلاغ به وی و در صورت عدم دریافت …………… روز پس از تاریخ ابلاغ و بدون نیاز به دعوت از طرفین قرارداد، حداکثر ظرف ………….. روز مبادرت به تشکیل جلسه داوری نموده و نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم خواهد نمود و مجموعا تشکیل جلسه و انشاء رأى حداکثر ظرف …………… روز و در صورت نیاز به زمان مازاد این مدت تا …………….. روز دیگر قابل تمدید می باشد.

ابلاغ به طرفین از طریق اظهارنامه رسمی و قانونی و دریافت رسید خواهد بود.

 • ارجاع اختلافات به داوری به هیچ وجه موجب یا جواز توقف عملیات احداث پروژه ساختمانی مذکور در قرارداد و تعهدات مرتبط بر آن نخواهد بود.
 • پرداخت حق الزحمه داور مرضی الطرفین و کارشناسی گروه های مختلف شغلی، بدوا به عهده متقاضی و نهایتا به عهده محکوم علیه خواهد بود.
فوت و حجر:

در صورت فوت و حجر هر یک از طرفین قائم مقام قانونی آنها مسئول اتخاذ تصمیم است.

این قرارداد در کمال صحت و سلامت جسم و عقل و با رعایت موازین شرعی و قانونی و با رضایت و اراده شخصی طرفین قرارداد تنظیم و صیغه صحیحه و شرعیه این قرارداد و عقد مدیریت پیمان جاری شد و اسقاط خیار غبن فاحش ولو افحش از متعاملین به‌عمل‌آمده و متعاملین با علم و اطلاع و با رضایت از مفاد این قرارداد مبادرت به امضاء آن نموده‌اند.

لیست متریال:

لیست متریال نسبت به شرایط قرارداد، موقعیت ملک و توافق طرفین قرارداد تنظیم می شود. در این لیست باید تمامی مصالحی که در پروژه مورد استفاده قرار می گیرد ذکر شود. درباره مصالح مورد نیاز پروژه اعم از جنس، گنجایش یا ظرفیت و مارک باید شرح داده شود.

این قرارداد نسبت به متعاملین و قائم‌ مقام قهری و قانونی و ورثه کارفرما مؤثر می باشد و طرفین بر قطعی و لازم‌الاجرا و غیرقابل عدول بودن آن تأکید و اقرار می نمایند.

چنانچه در اظهارات و تعهدات هر یک از طرفین، خلاف و فسادی کشف شود مسئولیت جبران خسارت وارده و جوابگویی در قبال طرف دیگر قرارداد و مقامات صالحه قضایی را بر عهده دارد.

نقشه هایی که از سوی طرف اول به ناظر و طرف دوم ارائه می شود به قرارداد پیوست شود.

لیست مصالح که از سوی طرف اول به ناظر و طرف دوم ارائه می شود به قرارداد پیوست شود.

 • کلیه صفحات قرارداد و پیوست ها به تائید، گواهی، امضا و اثرانگشت طرفین رسید.
 • کلیه صفحات قرارداد و پیوست ها به تائید، گواهی، امضا و اثر انگشت شهود طرفین رسید.
 • کلیه صفحات قرارداد و پیوست ها به تائید، گواهی، امضا و اثر انگشت داور، ناظر و مشاور رسید.

این قرارداد به استناد مواد ۱۰ و ۳۲ و ۱۸۵ و ۱۹۰ و ۲۱۹ و ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۲۸ و ۳۳۹ و ۳۶۲ و ۴۵۷ و ۶۷۴ قانون مدنی مشتمل بر ۲۴ ماده در ……….. نسخه و …………….صفحه متحدالمتن و متحدالاعتبار در تاریخ ……………………… بین طرفین قرارداد حاضر، امضاء و تنظیم گردید که یک نسخه نزد طرف اول قرارداد، یک نسخه نزد طرف دوم، یک نسخه نزد ناظر و یک نسخه هم نزد داور قرارداد نگهداری می شود.

مشاور قرارداد، باید بصورت جداگانه قراردادی با کارفرما (مالک) تنظیم کند.

ناظر قرارداد، باید به صورت جداگانه قراردادی با کارفرما (مالک) تنظیم کند که پیوست این قرارداد می شود.

داور قرارداد، باید به صورت جداگانه قراردادی با کارفرما (مالک) تنظیم کند.

( تمامی نقشه های تایید شده از جانب طرفین پیوست می شود. )

امضای طرف اول                                                               امضای طرف دوم

خلاصه …

تنظیم قرارداد پیمانکاری اولین و مهم ترین گام در به اجرایی درآمدن یک پروژه می باشد. سهل انگاری در نحوه تنظیم قراردادهای مهم، پشیمانی فراوانی را برای افراد بسیاری به ارمغان آورده است. به خاطر داشته باشید تنظیم قرارداد به معنای تمام یک پروژه است که از ابتدا تا انتهای آن را تعیین می کند. شرکت های بسیاری هستند که تحت عنوان مدیریت پیمان مشغول به فعالیت هستند. اما شرکت آرکا تنها شرکتی است که تمام مراحل عملیات پروژه مدیریت پیمان را از صفر تا صد مدیریت می کند. و رسالت شرکت آرکا فقط رضایت مشتری نیست بلکه رضایت مشتری تا سرحد کمال می باشد.

اشتراک گذاری پست

مطالب پیشنهادی

نصب پارتیشن اداری

نصب پارتیشن اداری

نصب پارتیشن اداری نصب پارتیشن اداری در اداره ها و شرکت ها برای استفاده بهینه از فضای اداری یک کار معمول و متداول می باشد.

ادامه مطلب »
بازسازی روف گاردن

بازسازی روف گاردن

بازسازی روف گاردن روف گاردن یا همان بام سبز، به فضای سبز دیزاین شده می گویند که در پشت بام بعضی از خانه‌ها و ساختمان‌های

ادامه مطلب »

4 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب‌ها
آرکا (8) اصول طراحی اداری (19) انواع دکوراسیون اداری (31) بازسازی (20) بازسازی خانه (19) بازسازی داخلی (16) بازسازی داخلی ساختمان (12) بازسازی ساختمان (44) بازسازی ساختمان قدیمی (14) ترفند های دکوراسیون اداری (10) دکوراسیون (40) دکوراسیون اداری (69) دکوراسیون اداری شیک (13) دکوراسیون اداری مدرن (22) دکوراسیون اداری کلاسیک (12) دکوراسیون داخلی (108) دکوراسیون داخلی مدرن (9) دکوراسیون طراحی داخلی (53) طراحی اداری (32) طراحی داخلی (83) طراحی داخلی ساختمان (16) طراحی دکوراسیون آشپزخانه (9) طراحی دکوراسیون اداری (34) طراحی دکوراسیون تجاری (12) طراحی دکوراسیون خانگی (28) طراحی دکوراسیون داخلی (97) طراحی ساختمان (20) طراحی غرفه (14) طراحی غرفه نمایشگاهی (13) طراحی ویلا (10) طراحی پارتیشن (8) طراحی پارتیشن بندی اداری (8) غرفه سازی (19) غرفه نمایشگاهی (9) قوانین قرارداد مشارکت در ساخت (8) مدیریت پیمان (11) مزایای مشارکت درساخت (7) مشارکت درساخت (10) مشارکت در ساخت بنا (10) مشارکت درساخت چیست (7) پارتیشن (9) پارتیشن اداری (16) پارتیشن اداری شیشه ای (8) پارتیشن بندی (10) پارتیشن بندی اداری (13)
ارسال پیام
اگر سوالی دارید ما 24 ساعته آنلاین هستیم
گروه معماری آرکا
سلام دوست عزیز🤚
هر سوالی داری بپرس ما همیشه آنلاین و پاسخگوی سوالات شما هستیم. 🙏